top of page

Õppeprogramm

Õppemeetod jaguneb nelja arenguetapi järgi (planes of development).

Montessori keskendus oma karjääri algusajal õppeprogrammi ja -vahendeid välja töötades peamiselt just varajasele lapsepõlvele. Varane lapsepõlv on ajajärk, mille jooksul luuakse alus isiksusele. Kuni 3-aastase lapse füüsilist ja psüühilist arengut ei ole võimalik eraldiseisvana käsitleda, sest füüsiline areng järgneb psüühilisele arengule. Järgmises etapis, 3.-6. eluaastal tõuseb aga esile füüsilise iseseisvumise tähtsus.

0-6-aastaste laste õppeprogramm

Selle vanusegrupi õppeprogramm on jagatud kaheks:

Imikute/väikelaste (Assistants to Infancy) programm (0-3a)

Jaguneb omakorda järgnevalt:

  • Sünnieelne (ante-natal)

  • Laps-ja-vanem rühmad

  • Pesa (Nido): umbes 2-3 kuud kuni kõndima õppimiseni

  • Väikelaste rühm (Toddler Community): 12/15 kuud – 3 aastat

0-3-aastaste ettevalmistatud keskkonnas leidub igapäevaelu ja motoorikaharjutusi ning keele arengut toetavaid vahendeid. Kõikide tegevuste juures on tähtis protsess ise, mitte tulemus.

Laste maja (ingl k Primary/ it k Casa dei Bambini) (3-6a)

Ka 3-6-aastaste laste rühmas on töö ise tähtsam kui selle tulemus. Igal õppematerjalil on sisseehitatud kontrollelement (control of error), laps näeb ise, kas tegevus on õnnestunud või mitte (näiteks karbile ei mahu kaas peale). Montessori järgi ei vaja lapsed autasusid ega täiskasvanu poolset pidevat kiitmist, lapsele pakub piisavalt sisemist naudingut see, kui tegevus õnnestub. 3-6-aastaste laste rühma õpikeskkond ja vahendid on jagatud igapäevaelu, meelte arengut toetavate vahendite, keele, matemaatika ja kultuuri teema-aladeks. Sotsiaalseid oskusi ja häid kombeid õpitakse igapäevaelu rühma kuuluvate heade tavade (grace and courtesy) harjutuste abil.

6-12-aastaste õppeprogramm

6-12-aastaste laste õppeprogramm (Elementary)  hõlmab endas alghariduse. See on Montessori pedagoogika järgi eelkõige lapse intellektuaalse iseseisvumise aeg. Ajaloo, bioloogia, füüsika, keele, maateaduse, matemaatika ja muusika õpetus toimub lõimitult.  

12-18-aastaste õppeprogramm

12.-18. eluaasta on  sotsiaalse ja majandusliku iseseisvumise aeg, õppimine toimub läbi oma kogemuse ning õpikeskkond on loodud selliseks, et noorel on võimalik osaleda täiskasvanute igapäevaelu tegevustes ning õppida seeläbi vastutust kandma. Õppeprogrammi sisus tõusevad tugevalt esile majandus ja keskkond.

bottom of page